เทศบัญญัติ พ.ศ.2529-2530

เรื่อง ควบคุมการวัสดุก่อสร้างบนถนน พ.ศ.2533

เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงในเขตเทศบาล พ.ศ.2533

เรื่อง จัดระเบียนการจอดยานยนต์

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2538

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2538

เรื่อง การควบคุมแห่ล่งเพาะพันธ์ยุ่งลาย พ.ศ.2545

เรื่อง การเก็บภาษีเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมขายสุราและการพนัน พ.ศ.2544

เรื่อง สุสานและณาปนสถาน พ.ศ.2544

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักจับไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549