แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560